קַעֹשֵה

קַעֹשֵה

שֹער-ראש מגוּדּל. מִקַעִש, מגודּל-פרע.
מילון: