עִרמַאמִי

עִרמַאמִי

בּליטה כּלשהי, בּייחודּ בּמקום התּפר בּבּגדּ או בּמזרון.
מילון: