קַרודּ

קַרודּ

אספתּ הארבּה. בִּיֻקרִדּ, אוסף ארבּה.
מילון: