עַכַּל

עַכַּל

ניתּור בּרגל אחתּ. בִיִעכִּל, מנתּר בּרגלו האחתּ, דּרךּ שחוק, או מחמתּ מחלה בּרגלו השנייה.
מילון: