דַּרַע

דַּרַע

חוצפה. מַדּרוע, מחוצף, עז פנים. חסר-בּושה.
מילון: