יַחרִימַבּוּה

יַחרִימַבּוּה

קללה רגילה ונפוצה, מורכּבּתּ משלש מילים: יא, אחרים, אבּוה – אני אחרים (אקלל), אתּ אבּיו.
מילון: