גּעדִּלִי

גּעדִּלִי

שמן ועגלגל המתּנדּנדּ מצדּ אל צדּ בּשעתּ הילוכו.
שימושים ופתגמים: 

בּהשאלה: בִּיגַּעדִּל – אדּם שמגלגל ומהפךּ בּדּבּרים בּעקשנותּ וללא-סוף.

מילון: