בֻּרטַאם

בֻּרטַאם

תרעומת.
שימושים ופתגמים: 

בְּיִדּבַּרטַם, מתּרעם ומתאונן.

מילון: