באהבה ואוהבים

מַן חַבּ אַלגֲּמַל – חַבּ דְ'הַאבֻּהּ:

מי שאוהב הגמל – אהב אוכפו
פירוש: 

מי שאוהב אדם מסוים, משתדל לאהוב את כל מקורביו. פירוש אחר "אהב הילוכו" אך משמעות אהבת המרדעת והאוכף של הגמל, כיון שהם משמשים את בעל הגמל כמשענת לראשו ומצע לגופו במנוחת הלילה.

תגיות אוצר הפתגמים: 

כֻּלַּין חֲבִּיבֹּהּ אַעלִיַא:

כל אדם, אהובו נעלה על הכל.
תגיות אוצר הפתגמים: 

יְחִבּוּ אַלוְלַדּ – לְאַגּל אֻמֹּהּ:

אוהבים הילד -בגלל אמו.
פירוש: 

למשל זה שני פירושים: א. יש מי שאוהב את הילד כדי להתחבב על אמו ולרכוש את לבבה. ב. אהבת האב לבנו. כתוצאה מאהבתו לאשתו.

תגיות אוצר הפתגמים: 

יַא חֲבִּיבּ: אַלדַּאיִם אַללַּהּ, וַאלמְחִבַּהּ אַחיַאן מַא תְּדּוּם:

הוי אהובי: ה' נצחי, והאהבה לעתים אינה מתמידה.
פירוש: 

תגובת אשה להשתפכות האהבים של הבעל, שהוריה השיאוה לו שלא לפי רצונה, כאשר הוא מבחין בחוסר יחס מצידה לאהבתו המופגנת כלפיה. 

תגיות אוצר הפתגמים: 

חֲלַפַתּ אַלכְּרַאהַהּ / לַא תְּצַל לַא מְכַּאן מַא וְצֻלַתּ אַלמֲחִבַּהּ:

נשבעה השנאה, כי תגיע למקום שהגיעה האהבה.
פירוש: 

ר"ל כאשר הקנאה מעוררת יצר השנאה גוררת לפגיעה באהבה השוררת בין ידידים ואוהבים, ע"י רכילות והוצאת דיבה רעה נגד אחד האוהבים. המונה "כְּרַאהַהּ" משמש גם לשון מאיסות"

תגיות אוצר הפתגמים: 

חֲבִּיבּ מַא יִנפְעַךּ / מַותֹּהּ מַא יִפגְּעַךּ:

אהוב שלא יועילך, מותו לא יבעיתך.
תגיות אוצר הפתגמים: 

חֲבִּיבִּי – מַא פִי יְדִּי:

אהובי מה שבידי.
פירוש: 

משמעותו : לא יעזור לאדם אלא מה שיש לו בידו ובלבד שלא יצטרך לבריות.

תגיות אוצר הפתגמים: 

גַ'בּנִי עֲלַא מַן מַאתּ פִי שְבַּאבֹּהּ / וְפַלַּתּ אַלבַּיתּ ואִחנַא נֻחִבֹּהּ:

אוי לי על מי שמת בימי עלומיו, ועזב את הבית ואנחנו אוהבים אותו.
תגיות אוצר הפתגמים: 

בַּעְדּ אַלעִֹשקַהּ – נַד'קַהּ:

אחר האהבה – עזיבה (מילולית – השלכה)
פירוש: 

בגלל חוסר הבנה ליישר הדורים בדרכי נועם, או בגלל שהבעל נתן עינו באשה אחרת ועזב את אהובתו או אשת נעוריו.

תגיות אוצר הפתגמים: 

בִּנְתּ אַלאֻצוּל תִּטחַן וְתִּכ'בִּז / אַמַּא חֲבִּיבּ אַלקַלְבּ דְּכַ'ל יִגַ'אמִז:

בת אצילים תטחן ותאפה, ואילו אהוב לבה נכנס לקרוץ בעין.
תגיות אוצר הפתגמים: 

עמודים

Subscribe to באהבה ואוהבים