רַחמֵה

רַחמֵה

מחלה מיוחדּתּ של פרי הפרישים (חבּושׁים), כּשהפרי או חלק ממנו נהפךּ לגוון חום קשה, והוא מסוכּן לאכילה. שאוכלו מתּ תּוךּ שעותּ ספורותּ, כּי מּידּ עם אכילתּו מתּערפלתּ ההכּרה והחום עולה, והיו נוהגים להשקותּ לאוכלו הרבּה לבּן כּדּי שיקיא ודּבר זה היה מציל אם עשׂו אותּו בּמהירותּ.
מילון: