בִּנתִּי וְזַוגִּהַא, וַוֲלַדִּי וְקַחבֲּתֹּהּ:

בִּנתִּי וְזַוגִּהַא, וַוֲלַדִּי וְקַחבֲּתֹּהּ:

תרגום: 
בתי ובעלה, ובני ופרוצתו
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

משמעותו: שהחמות אינה מחבבת הרבה את כלתה, ומגלה חיבה יתירה לחתנה.