עלון האגודה לחודש תמוז התש״ף

שם המחבר: 
Flipping book ref: