אלעֲקִילַהּ אַלגְּמִילַהּ / וַאלקֻצוּר אַלעַאלִיַהּ/ וַאלחֲיַאהּ אַלפֲצִילַהּ/ תְּזִידּ פִי אַלאַהּלִיַיַּהּ

אלעֲקִילַהּ אַלגְּמִילַהּ / וַאלקֻצוּר אַלעַאלִיַהּ/ וַאלחֲיַאהּ אַלפֲצִילַהּ/ תְּזִידּ פִי אַלאַהּלִיַיַּהּ

תרגום: 
הרעיה היפה והארמונות הרמים, והחיים הנעלים, יוסיפו בכשרונות.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

מעין: דירה נאה ואשה נאה וכלים נאים, מרחיבין דעתו של אדם (ברכות נז:)