פח

פח

מכל נפט שרוקן מתוכנו. שימש כלי ההקשה בשירת הגברים משירי הדיואן.