נחלת ישראל רמה

נחלת ישראל רמה

יישוב חקלאי בנבי סמואל, 1895-1896. הקרקע, בבעלות יעקב מן מראשי הישוב האשכנזי בירושלים, הוענקה ביזמת י"ד פרומקין (מו"ל "החבצלת") לקבוצה מעולי תימן בעיר שהתארגנה להתיישבות חקלאית, לאחר שלא נמצאו די מועמדים אשכנזים לאגודה שהקים בשם "ועד המושבה נחלת ישראל ברמה". בתרנ"ה (1895) עלו על הקרקע 13 מעולי תימן (חלקם רכשו קרקע בכספם) ובעלי הקרקע סייעו בידיהם ברכישת בהמות עבודה, כלי עבודה וזרעים. כ-150 דונם נזרעו תבואה וכ-7,000 דונם ניטעו זמורות ענבים שהוענקו במתנה מן המושבה ראשון לציון. לקראת השבתות והחגים היו המתיישבים שבים למשפחותיהם שהמשיכו להתגורר בירושלים בשל העדר תנאי מגורים מתאימים במקום. בשל התנכלויות בלתי פוסקות של ערביי נבי סמואל, שהיו עוקרים את החלקות הזרועות והנטועות, נאלצו המתיישבים לנטוש את המקום לאחר שנה וחצי בערך.