ונה, יצחק

ונה, יצחק

גדול חכמי תימן במאה ה-17. חי בד'מאר 1570-1655. רבותיו: ר' סעדיה בן יוסף הקרחי ור' יוסף בן אברהם עראקי, מגדולי המקובלים בתימן. חיבוריו: 'פירוש לרמב"ם' כולל הלכות שחיטה (כתב יד); מפתח לספר 'מגיד מישרים' לר"י קארו (כתב יד); סידור 'פעמון זהב' ופירוש בשם 'חידושין' (כתב יד); 'בת מלך' (כתב יד); 'מבשר טוב' (כתב יד); 'שער השמים' (כתב יד); 'רכב אלהים' (מהדורת י' רצאבי, בני ברק תשנ"ב). ארבעת האחרונים ספרי קבלה, וכתבם בסוף ימיו. אפשר שכתב גם חיבור בשם 'נמוקים'. בחיבוריו מזכיר את גדולי חכמי תימן בדורו: ר' שלמה בירב דוד הכהן, ר' יוחנן מזרחי. פעל נמרצות לריבוי העיסוק בקבלה בתימן, אך השפעתו הרבה היתה בעיקר בשל סידורו שהועתק בעשרות עותקים וכלל תוספות רבות מסידורי ספרד. בכל אלו גרם להתערערות מסורת תימן הקדומה. מהדורת הסידור הראשונה נכתבה ב-1597 ומהדורות נוספות נעתקו עם שינויים ותוספות רבות מן הקבלה ומסידורי הדפוס עד ל-1648. בהלכה נטה אחר הרמב"ם כמסורת תימן. בשנים 1650-1651 העתיקו תלמידיו את הסידור במשולש הערים מעבר-ד'מאר-רדאע, ושם כנראה היתה עיקר השפעתו.