ג'ספאן, יהודה ובניו יוסף ושלמה

ג'ספאן, יהודה ובניו יוסף ושלמה

סופר מומחה. חי בצנעא 1765-1837. התפרנס ממלאכה זו, אך פרנסתו היתה קשה. אשתו הראשונה בת הדיין אברהם מנזלי. משנפטרה נשא אשה אחרת לעת זקנתו ונולדו לו הבנים יוסף ושלמה. כתב שירים וקינות על הבצורת ב-1808 וטמעת בכיל (1818). נודע בספרו המקיף 'מנחת יהודה' - ליקוטים לתורה ולמגילות מ-300 ספרים לערך (רבים מהם ספרי מקובלים) על דרך הפרד"ס, ובתוכו שילב את חיבורו 'פנים חדשות' - חידושים מקוריים. מביא גם מחכמי תימן כגון: חמיו ר"א מנזלי, ר' אברהם הלוי אלשיך ור' סלימאן צאלח. כתב את הספר בארבע מהדורות והזכיר בו חיבור אחר משלו: 'לוית חן', פירוש להפטרות. ערך דיוואן וכתב לו הקדמה. שני בניו המשיכו דרכו והעתיקו חיבורים רבים. הבן יוסף העתיק את 'מנחת יהודה' ובשל כך נחלקו החוקרים מי המחבר ("אפיקים" גליונות טו-יט). חיבורי הבן שלמה: 'חשק שלמה' - ליקוטי טעמים לתורה (כתב יד); 'שמע שלמה' - ליקוטים לשלוש מגילות (1867) (כתב יד); 'דברי שלמה' (נזכר בלבד באחד מחיבוריו).