גירושין

גירושין

שלא כבקהילות אחרות, לרוב אין הגירושין תלויים ברצון האשה, כפי שהשיבו בי"ד צנעא לרב קוק (ש' יבנאלי, מסע לתימן, ת"א תשי"ב, עמ' 197). אמנם כשהבעל בא לביה"ד ותובע לגרש את אשתו. משדלים אותו להימנע מכך. בביה"ד היו מוכנים טופסי גיטין לעת מצוא, ועל פי פנקס בי"ד צנעא נראה שגירושין היו תופעה שכיחה למדי. כללי כתיבת הגט לפי הדין התלמודי בלא החומרות והדקדוקים שנתחדשו אחריו. המנהג הוא שהסופר כותב הגט מצטרף כעד אף לכתחילה, כדעת הרמב"ם. אשה יכולה לתבוע גירושין בטענת "מאיס עלי", כלומר שאינה יכולה לחיות עם בעלה מחמת דעותיו או מומיו הגופניים והנפשיים, וכדעת הרמב"ם שאם הבעל מסרב יש לכופו.