גאונים

גאונים

ספרות תימן הקדומה, כגון הפירוש על הרי"ף למסכת חולין (מהדורת י' קאפח, ירושלים תש"ך) וממצאי גניזת קהיר מלמדים על קשר הדוק בין יהדות תימן לבין גאוני בבל (650-1050). שני הגאונים החשובים ביותר מבחינת הפסיקה ההלכתית של חכמי תימן היו ר' שמעון קייארא בעל "הלכות גדולות" (על פי מסורת תימן נתחבר ב-743, ועל פי המקובל ב-843. כ"י יחיד שלו נשמר בתימן) ורס"ג (882-942). השפעת רס"ג יותר גדולה, בפרט בסידורו, שצורת עריכתו מתגלה בתכלאל. לדברי מהרי"ץ, רס"ג והרמב"ם גם יחד נחשבים "מאריה דאתרין".