ברכת כהנים

ברכת כהנים

מסורת תימן שימרה בה מנהגים קדומים: היא נוהגת בשחרית כל יום, במוסף, בנעילה ביום כיפור ובמנחה קטנה ביום התענית. אינה נוהגת בשחרית תשעה באב. במנהג תימן ראש הכהן מכוסה בטלית אך פניו וידיו גלויות, שלא כמנהג שאר המכסים פניהם וידיהם. נראה שבתחילת המאה ה-18 החלו הכהנים לכסות פניהם בהשפעת פסקי רמ"א המובאים בשו"ע. במנהג תימן שליח הציבור מכריז "כהנים" ל-2 ויותר רק לאחר שסיימו לברך "אשר קדשנו [...] וצונו לברך את עמו ישראל באהבה" ולא לפניה כמנהג קהילות אחרות. לעולם הכהן מתחיל "יברכך" בין הוא יחיד ובין הם רבים, ולא כפסיקת השו"ע ששליח הציבור מקרא גם תיבה זו.