בלידה, משה בן יוסף

בלידה, משה בן יוסף

חי בסוף המאה ה-15 ובראשית המאה ה-16. חניך תקופת הביניים בין האסכולה הקדומה הנמשכת אחר תורתו של הרמב"ם לבין תחילת השפעת תורת הקבלה. מן הפוריים בחכמי תימן. כמה מחיבוריו סובבים על ספרי הרמב"ם, ועיקרם פרשנות וליקוטים. חיבוריו: 'שרח אשת חיל' - מדרש על פרק לא במשלי; 'שאלות' - ליקוטים ממדרשי חז"ל; 'טעמי תורה והלכה אליגוריים'; 'שרח אלדלאלה' - הערות למורה נבוכים לרמב"ם, חלקים א-ב, בצורת שאלות ותשובות; 'פירוש עשרה דברים שנבראו בין השמשות וזולתם' - על הפרק האחרון במסכת אבות; פירוש להקדמה העברית של הרמב"ם לפירוש המשנה; פירוש הלכות שחיטה ומאכלות אסורות להרמב"ם. כן מיוחסים לו פירושים בצורת סגנון שאלות ותשובות על חלקים מספר 'משנה תורה' להרמב"ם; 'פירוש אסתר' בדרך שו"ת; 'פירוש איכה' (מהדורת ר' יוסף קאפח, 'חמש מגילות', ירושלים תשכ"ב); 'פירוש על עשר מכות' (מהדורת י"ל נחום, 'מצפונות יהודי תימן', חולון תשכ"א).