ביגמיה

ביגמיה

אף שלהלכה מותר לישא יותר מאשה אחת, ריבוי נשים לא היה מקובל. הסיבות השכיחות לנשיאת אשה שנייה: ייבום; אשה שילדה רק בנות; תמותת בניה של האשה הראשונה. גברים שנשאו אשה שנייה, העדיפו לשאת אלמנה או גרושה ולה ילדים מבעל קודם, מאשר פנויה-בתולה שכושרה ללדת בגדר ספק. המנהג היה יותר נפוץ בקרב יהודי הכפרים מאשר בקרב יהודי הערים, ובדרום תימן יותר מאשר בצפונה. אך עקרונית לא ביטלו יהודי תימן את התקנה התלמודית: "נושא אדם כמה נשים על אשתו" (יבמות, דף סה,א) ופסיקת הרמב"ם בעניין זה. וכך השיבו בי"ד צנעא לרב אי"ה קוק (1911): "ברור שלא פשטו אצלנו תקנות ר' גרשום מאור הגולה, בין לישא איש אחד שתי נשים בין שלא לגרש אשה בעל כורחה" (ש' יבנאלי, מסע לתימן, ת"א תשי"ב, עמ' 197).