צעדי, יהודה

צעדי, יהודה

חי ופעל בצנעא 1665-1740. שלמה אביו היה עשיר ושכר את הסופר המפורסם פינחס בן גד הכהן להעתיק לו סידור ב-1680. בהקדמה תיאר הסופר את גלות מוזע. לא שימש בתפקיד רשמי בקהילה אך היה ממנהיגי הציבור ומחשובי החכמים. בנו ר' יחיא שימש דיין בבית הדין בראשות מהרי"ץ. מן המתנגדים החריפים לשינוי מסורת תימן. נראה שתחילה תמך במסורת ספרד אך בשל הקבלה חזר לתמוך במסורת תימן. מן המומחים בהלכות טרפות וניקור החלב ומהרי"ץ מרבה להסתמך עליו. החל לערוך סידור כמנהג תימן ולא נותרה אלא ההקדמה שמהרי"ץ שילבה בסידורו. כתב גם 'סדר הניקור' ו'תוכחת מוסר' (כתב יד), וכנראה ספר המכונה 'נמוקים' לאחר 1732.