פרקה (חלקה)

פרקה (חלקה)

מס שהיה מוטל על חלק מן הקהילות של יהודי תימן מחוץ למס החסות (ג'זיה), בזמנים ובשיעורים לא קבועים אלא על פי צורכי השלטון המקומי, כגון מימון הוצאות שהייתו של צבא האמאם במקום מסוים או גרעונות שנצטברו. מאחר שלא היה לו בסיס בדת האסלאם או בהסכם החסות בין המדינה המוסלמית לקהילה היהודית, כינוהו היהודים "מס חמס". המס היה מוטל באופן קיבוצי על ידי המושל המקומי וההנהגה היהודית חילקה אותו בין בני הקהילה על פי מצבם הכלכלי.