עקשים (עקאקשה)

עקשים (עקאקשה)

חסידי הקבלה, ובראשם הרב הראשי ר' יחיא יצחק הלוי, שהתנגדו לתנועת הדרדעים. הכפירה בזוהר ובקבלה נתפסה ככפירה בערכי היסוד של היהדות, ועל כן ניהלו מלחמת חרמה במתנגדיהם. המתח בין שתי הסיעות הגיע לשיאו ב-1917 בעקבות מלשינות לשלטון המוסלמי נגד הדרדעים שהם סוכני מעצמות זרות, ובעיקר צרפת, בשל הקשר עם חברת כי"ח בעניין הקמת מערכת חינוך מודרנית. על פי פניית ראשי העקשים התערבו הערכאות המוסלמיות לפתרון הסכסוכים ביניהם. סופו של דבר נפלגה קהילת צנעא לשניים: עקשים (2/3) ודרדעים (1/3) שהתפללו בבתי כנסת נפרדים ומיעטו להתערב זה בזה גם מבחינה חברתית ומשפחתית. אף הייצוג בפני השלטון ותשלום הג'זיה נעשה בנפרד. טענות העקשים על יריביהם הדרדעים הובאו בס' 'אמונת השם' שנכתב על ידי כמה מחכמיהם (ירושלים תרצ"ח).