מסודה

מסודה

פנקס בית הדין בצנעא, שבו נרשמו בקיצור פסקי בית הדין בקהילה בעניינים שונים: אישות, ממונות, צוואות, הקדשות, עזבונות ומעט תקנות קהל. הפנקסים מלפני גלות מוזע לא נשמרו ומה שיש בידינו הוא רק מראשית המאה ה-18. חלקים מן הפנקס שמורים בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים ואחרים בידיים פרטיות. חשיבות גדולה לפנקס זה להכרת חיי החברה והכלכלה של יהודי צנעא. י' ניני הכין לפרסום מהדורה מדעית של חלקי הפנקס הנמצאים בבית הספרים הנ"ל ויחיאל נחשון כתב עבודת דוקטור על הנהגת יהודי תימן על סמך פנקס זה.