משה אוסי

שאלות:

 1. כ"ב ה' – מפני מה השרה הקב"ה שכינתו על גוי כבלק? רש"י: כדי שלא יהא פתחון פה ל‑‑‑‑‑ לומר.. העמיד להם ‑‑‑‑‑ והם פרצו גדר העולם.
 2. כ"ב ח' – "לינו פה הלילה" – חז"ל: 'מלמד שהקב"ה נתגלה לאומות העולם בלילה'; מי הם – מלך וראש משפחה גויים – שנתגלה להם ה' בלילה?
 3. רש"י כ"ב י"ב – איזה פתגם מעולם הצרעה מתאים לפסוק זה?
 4. כ"ב כ"א – "ויחבוש את חמורו" – עוד שלושה אסרו בהמה ורֶכב:
  א. חבש בעצמו לכבוד המקום ב. אסר מרכבתו לכבוד אביו ג. אסר רכבו ורדף אחרי בנ"י; מי הם?
 5. כ"ב כ"ח – עפ"י אבות ה' ו' 'פי האתון' נברא ב‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ בין השמשות.

א. תמוז – שם אליל בבלי

שאלות:

 1. מיהו הבן הנוכרי שלא העיר את אביו מהשינה, וגמלו לו לאחר שנה שנולדה לו פרה אדומה.
 2. גם שלמה המלך לא הבין כיצד פרה אדומה מטמאה את ה‑‑‑‑‑ ומטהרת את הטמאים, ככתוב בקוהלת ז' כ"ג: "אָמַרְתִּי אֶחְכָּמָה וְהִיא ‑‑‑‑‑ מִמֶּנִּי".
 3. י"ט י"ב – "יתחטא בו" – הראב"ע מפרש: ‑‑‑‑‑ חטאו; בדומה לתהלים נ"א ט': "‑‑‑‑‑ בְאֵזוֹב וְאֶטְהָר".
 4. כ' ב' – "ולא היה מים לעדה" – מדוע? ה'כלי יקר' מסביר על שלא ‑‑‑‑‑ כראוי את מרים, וכדי שירגישו בהיעדרה נחסרו להם המים, למען ידעו כי  ה‑‑‑‑‑ היתה בזכות מרים.

ננתח את השם "יוחאי" ודומיו לכבוד ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר.http://www.teman.org.il/sites/default/files/1ujyco1eq.jpg

א. הכל בסדר - זוזים בחרוזים

גפן מקדֵש ומזכיר ישראל וזמנה, נטילה, כרפס לטיבול כמו בכל השנה.
יחצה המצה ולשניים יחלקנה, ואת הפרוסה יחביאנה.
ובארמית תחילה: הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא, וכל דכפין – תפדל, ללא הזמנה.
ומסלקים הקערה לכבוד מה נשתנה.
עבדים היינו בראשונה, ור' אלעזר בן שבעים שנה.
וכל אחד מהבנים הִקְשה, ואבא ענה.
עבודה זרה עוד מאוּר כשדים וחרנה,

'עת שערי רצון' – המכונה 'פיוט העקדה' – לר' יהודה בן שמואל אבן עבאס (רצוי לקרוא את המאמר כשהפיוט מונח לפניכם) – מושר בקהילות של יוצאי ספרד ובני עדות המזרח ברה"ש לפני התקיעות בשופר. הפיוט הוא תיאור דרמטי של עקדת יצחק המשלב בהרחבה מדרשי חז"ל. הפייטן אורג במלאכת מחשבת את המדרשים שנכתבו אודות סיפור העקדה – מדרשים שבאו למלא את הצמצום והשתיקה הנוראה שבסיפור העקדה, כפי שהוא משתקף בתורה.

עמודים

Subscribe to משה אוסי