משה אוסי

חודש אלול נתייחד להיות חודש הרחמים והסליחות, כי משה רבנו עלה למרום בפעם השלישית בר"ח אלול וירד עם הלוחות השניים לאחר 40 יום. יום ירידתו חל ב-י' בתשרי, ומכיוון שביום זה מחל הקב"ה על עוון העגל, נתקדש יום זה להיות יוה"כ-יום סליחה וכפרה. וכפי שתקעו בנ"י במדבר סיני בשופרות ב-40 יום אלה וביקשו מחילה וסליחה על עוון העגל, אף אנו, אשכנזים כספרדים, תוקעים בשופר מר"ח אלול כדי לעורר את הלבבות.http://www.teman.org.il/sites/default/files/Backgrund_4.jpg

הפסוק "שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱ-לֹהֵינוּ ה' אֶחָד" (ו' ד') טבוע עמוק בעם ישראל ומלווה את היהודי במשך כל ימי חייו – מלידתו ועד מותו. מה משמעותו?

בעל ספר החינוך מגדיר זאת כ"מצות אחדות ה' שנצטווינו להאמין כי ה' יתברך הוא הפועל כל המציאות, אדון הכל, אחד בלי שום שיתוף". כלומר, זוהי הצהרת יסוד של המונותיאיזם – האמונה בא-ל אחד.

הרמב"ם בהלכות יסודי התורה רואה בפסוק הוכחה פילוסופית, לכך שהא-ל אינו גוף: "והואיל ואינו גוף, לא יארעו לו מאורעות הגופות כדי שיהיה נחלק ונפרד מאחר, לפיכך אי אפשר שיהיה אלא אחד". אם כן, נוסף לאמונה בא-ל אחד, יש כאן הצהרה לגבי מהות הא-ל.

שאלות:

 1. משה רבנו התפלל ‑‑‑‑‑ תפילות כנגד 'ואתחנן' .
 2. רש"י ג' כ"ה - ההר הטוב זו ‑‑‑‑‑ והלבנון זה ‑‑‑‑‑.
 3. רש"י ד' ב' – לא תוסיפו.... ולא תגרעו" – מה לומדים מהפס' ?
 4. רש"י ד' כ"ה – רמז שיגלו לסוף ‑‑‑‑‑ שנים כמניין 'ונושנתם'.
 5. פסוקים רבים מהפרשה משמשים בתפילות: א. ד' כ"ה לקריאת התורה ב‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ב. ד' ל"א כפתיחה לתפילת ‑‑‑‑‑ ג. ד' ל"ה להוצאת ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ד. ד' ל"ט לתפילת
  ‑‑‑‑‑ ל‑‑‑‑‑ שבסוף התפילה.

פרפראות

א. הימים משבעה עשר בתמוז עד תשעה באב נקראים 'שלושה שבועות' וגם 'בין המצרִים', על שם הפסוק: " כָּל רֹדְפֶיהָ הִשִּׂיגוּהָ בֵּין הַמְּצָרִים" (איכה א' ג'). וגם על שם הפסוק "מן המֵצר קראתי י-ה", שבימים ההם היו בני ישראל נתונים במֵצר.

ב. מהו ארוך וקצר, שחור ולבן, הוא והיא?

אהבת ארץ ישראל אצל הרמב"ן

הרמב"ן בניגוד לרמב"ם מונה את ישוב הארץ כמצוות עשה, וכך הוא כותב לפס': "והורשתם את הארץ וישבתם בה" (ל"ג נ"ג) – "על דעתי זו מצוות עשה היא, יצווה אותם שישבו בארץ ויירשו אותה כי הוא נְתנהּ להם, ולא ימאסו בנחלת ה'. ואילו יעלה על דעתם ללכת ולכבוש ארץ שנער או ארץ אשור וזולתן ולהתיישב שם, יעברו על מצוות ה'. ובהשגותיו לספר המצוות להרמב"ם כותב הרמב"ן: "הכל הוא ממצוות עשה שנצטווינו לרשת הארץ לשבת בה, אם כן, היא מצוות עשה לדורות – מתחייב כל אחד ממנו, ואפילו בזמן גלות".

"וְאִם לֹא תוֹרִישׁוּ אֶת יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ מִפְּנֵיכֶם וְהָיָה אֲשֶׁר תּוֹתִירוּ מֵהֶם לְשִׂכִּים בְּעֵינֵיכֶם וְלִצְנִינִם בְּצִדֵּיכֶם"

"לְשִׂכִּים"- רש"י: יתדות המנקרות עיניים; אחרים: קוצים או חצים ומסמדות חדים.
"וְלִצְנִינִם" - קוצים דוקרים ומכאיבים.
"בְּצִדֵּיכֶם" – יש המפרשים מלשון לצוד וללכוד, לצודד נפשות.

בקיצור: אם לא תורישו את הגויים, הם יהוו לכם מכשול "וינקרו את עיניכם".

 רבי יהודה הלוי  כתב שירי אהבה וכיסופים לארץ ישראל, והפיוט המפורסם שלו הוא 'צִיּוֹן, הֲלֹא תִשְׁאֲלִי' שֶאף הוכנס לְסדר הקינות לתשעה באב. אני מבקש להתעכב על 4 שורות:

וּשְׁלוֹם אֲסִיר תַּאֲוָה, נוֹתֵן דְּמָעָיו כְּטַל–
חֶרְמוֹן וְנִכְסַף לְרִדְתָּם עַל הֲרָרָיִךְ!

על קצה הלשון – מדרשמות

א. קרח – שורש 'קרח' פירושו לעשות חלק  ונקי משיער. מירוט השיער מאחורי הראש נקרא בתנ"ך 'קורחה' או 'קרחת' (מעל המצח נקרא 'גבחת'). חז"ל מציינים שהאיש נקרא 'קֹרח' על שום שנעשה קורחה' (סמל לאבל ולחורבן) בישראל. ריש לקיש אומר שלקח מיקח רע. וקרוב לו השורש 'קרע' המצוי בערבית: 'אקרע'=קרח, ומכאן הכינוי: אבו קרֵיע/קרְעה=בעל הקרחת.

שאלות:

 1. ט"ז א' – מיהו האב שייחוסו רם, שהרי היה אחיו של עמרם?
 2. רש"י ט"ז א' – "קרח בן יצהר" – ולמה לא נזכר יעקב?
 3. רש"י ט"ז ד' – מיהו שנתרשלו ידיו ונפל על פניו?
 4. רש"י ט"ז ז' – מיהו המנהיג שיזרח ויֵצא מזרעו של קורח?
 5. ט"ז י"ב – מניין שאין מחזיקין במחלוקת, ויש להשלימם בדברי שלום?
 6. רש"י ט"ז כ"ז – כיצד התגרו דתן ואבירם במשה?
 7. ט"ז ל' – "ואם בריאה יברא ה' " – שפתי חכמים: ‑‑‑‑‑ דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ואחד מהם פי ה‑‑‑‑‑. (אבות פ"ה מ"ו)

עמודים

Subscribe to משה אוסי