אָבַּד´

אָבַּד´

שימושים ופתגמים: 

אָבַּד´
אבד, הלך לאבדון
נאמר על אדם שהלך לעולמו ולא היה אהוד על הבריות.

אָבַּד´ חַשְבּוֹן עַד דִּיבּוֹן
פסוק בתורה

אֲבַּדוֹן
אבדון

אָבּוּד´
אבוד, כלה, גמור
נאמר על דבר גמור שאין בו תועלת.

אָבּוּד´
ביטוי אשר משמעותו כי מדובר באדם שהוא שבר כלי

אֲבּוּדָ´ה
אבודה, גמורה

בַּאֲבּוֹד´ רֲשָעִים רִנָּה
כאשר אובדים הרשעים שמחה בעולם

יֹאבַּד´ וְיִכָּלֶה
ילך לאבדון

יֹאבַּד´ וְיִסָּחַה
ילך לאבדון וישחק
כֵּן יֹאבֲּד´וּ
כן יאבדו
קיצור הפסוק: "כן יאבדו כל אויביך ה´"
נאמר על אדם רע שנפגע או מת.

קְדּוּ אָבּוּד´
פלוני כבר אבוד )מבחינה בריאותית(

קְדִּי אֲבּוּדָ´ה
כבר היא גמורה

קִדּ אֲנַא אָבּוּד´
כבר אני אבוד, כבר אני כלה

 

מילון: